یافتن محصولات و سرویس ها

واحد پول:


Wordpress Personal (9 موجود است)
10 Email accounts and a ready to go Managed Wordpress website. Single MySQL databases. Free Setup. CPanel Access.
قیمت ماهیانه - $3.92 USD
قیمت 3 ماه - $3.14 USD
قیمت 6 ماه - $2.35 USD
قیمت سالیانه - $1.57 USD
Free .com, .net, .org With Wordpress
معامله بسته نرم افزاری!
$10.00 USD
Business Wordpress (15 موجود است)
Great for Company Websites with average traffic. Unlimited Email. Unlimited MySQL databases. CPanel Access.
قیمت ماهیانه - $6.47 USD
قیمت 3 ماه - $5.17 USD
قیمت 6 ماه - $3.88 USD
قیمت سالیانه - $2.59 USD
Supercharge
For busy blogs and sites with lots of activity. Unlimited Websites. 50 Email Addresses, Unlimited MySQL databases. Free Setup of a Managed Wordpress website. CPanel Access.
قیمت ماهیانه - $9.80 USD
قیمت 3 ماه - $7.84 USD
قیمت 6 ماه - $5.88 USD
قیمت سالیانه - $3.92 USD

Powered by WHMCompleteSolution